+98

آموزش و تدریس خصوصی و گروهی کاربردی متره و برآورد و آنالیز بهاء

آموزش

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی و گروهی متره و برآورد و آنالیز بهاء و صورت وضعیت نویسی و اصول دفاع از صورت وضعیت و تهیه و تنظیم صورت وضعیت های پروژه های عمرانی در سراسر کشور

لطفا در قسمت تماس با ما پیام بگذارید