+98

تنظیم صورت وضعیت و تعدیل و صورتمجالس پروژه های عمرانی

تنظیم برآورد اولیه

تنظیم پیشنهاد قیمت

تنظیم صورت مجالس کارگاهی

تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی

تنظیم صورت وضعیت تعدیل و مابه التفاوت مصالح

کلیه پروژه های عمرانی در سراسر کشور با تیم مجرب و متعهد

 

لطفا در قسمت تماس با ما پیام بگذارید