+98

خطاهای ادراکی

یکی از مسایل مهم ادراک که پس از صد سال پژوهش و صرف نیروی بسیار ، هنوز به طور کامل حل نشده است ، خطای ادراکی است . خطای ادراکی ، یک رفتار حسی یا ادراکی نادرست است ، یعنی آنچه را که می‌بینیم یا می‌شنویم با موقعیت واقعی معین و مشخص مطابقت نمی‌کند .

لینک دانلود فایل