+98

سیستم انگیزشی و تأثیر آن در بهره وری کارکنان

روش روند حرکت انسانها به سمت اعتلاي ارزشهاي انسانی ، آنچنان سریع و چشمگیر است که نمی توان از اهمیت آن در دنیاي کنونی غافل شد . این روند ما را به آن سو رهنمون می سازد که تنها هدف نهایی خود را شکوفایی استعداد هاي انسانی در جهت اعتلاي ارزشها قرار دهیم ، …

لینک دانلود