+98

صورتجلسه کمیته تخصصی

صورتجلسه مخصوص دانشجویان ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می باشد ( رمز دار است )

لینک دانلود صورتجلسه