+98

مدیریت ایمنی ماشین آلات

ايمني عبارت است از:

 الف: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت كليه كـارگران و افـراد ي كـه بـه نحـوي در محيط كارگاه با عمليات ساختماني ارتباط دارند.

ب: مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت كليه افرادي كه در مجـاورت يـا نزديكـي (تـا شعاع مؤثر) كارگاه ساختماني، عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي كنند.

ج: حفاظت و مراقبـت از ابنيـه، خودروهـا ، تأسيـسات، تجهيـزات و نظـاير آن در داخـل يـا مجاورت كارگاه ساختماني.

د: حفاظت از محيط زيست در داخل و مجاور كارگاه ساختماني.

ایمنی در ماشین آلات ….

برای دریافت فایل پاورپوینت نمایشی مطلب ،  اینجا را کلیک کنید .