+98

مدیریت تغییرات و اختلافات قرارداد

یکی از اهداف اصلی مدیریت پیمان (Contract Administration  ) انجام مراحل مختلف پیمان ، بدون بروز اختلاف بین ارکان مختلف پیمان ، می باشد .

از عوامل اصلی جلوگیری از بروز اختلاف در قراردادها ، تهیه قراردادی با سطح مسئولیتها ، وظایف و اختیارات متعادل بین ارکان مختلف پیمان ، می باشد .

چگونه می توانیم این تعادل را در قراردادها ، رعایت نماییم ؟

  • مثالهایی از عدم تعادل در قراردادها :
  • بستن قرارداد قیمت ثابت و انتقال ریسک تغییرات قیمت به پیمانکار در پروژه هایی با محدوده نامشخص ( به عنوان نمونه در پروژه های طراحی-ساخت )
  • بستن قرارداد اضافه بر هزینه (cost plus ) و انتقال ریسک افزایش قیمت به کارفرما بدون مشخص کردن مبنای دقیق سنجش کارکرد پیمانکار

 

لینک دانلو فایل