+98

بایگانی مرداد, ۱۳۹۴

Team Work

Team Work

  مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می‌پندارند. و همین مسئله که آنها با این فرض ، کار تیمی انجام می‌دهند مشکل‌ساز است چرا که ...

ادامه مطلب
خطاهای ادراکی

خطاهای ادراکی

یکی از مسایل مهم ادراک که پس از صد سال پژوهش و صرف نیروی بسیار ، هنوز به طور کامل حل نشده است ، خطای ادراکی است . خطای ادراکی ، یک رفتار حسی یا ادراکی نادرست است ، یعنی ...

ادامه مطلب
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی

آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی

آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه و مقررات پرس ها – پرسکاری سرد فلزات

آیین نامه و مقررات پرس ها – پرسکاری سرد فلزات

آیین نامه و مقررات پرس ها - پرسکاری سرد فلزات لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های بهم زن و مخلوط کننده

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های بهم زن و مخلوط کننده

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های بهم زن و مخلوط کننده لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های افزار

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های افزار

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های افزار لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنکاسور ، خردکن و آسیاب

آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنکاسور ، خردکن و آسیاب

آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنکاسور ، خردکن و آسیاب لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب
آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی لینک دانلود آیین ...

ادامه مطلب