+98

بایگانی آذر, ۱۳۹۴

مدیریت استاندارد

مدیریت استاندارد

—استاندارد یعنی نظم و قانون . هر كاری كه طبق اصول منظم و مرتب انجام شده باشد می گویند طبق استاندارد است و مهر استاندارد دریافت می كند. —به‌طور کلی می‌توان این‌گونه ...

ادامه مطلب