+98

بایگانی مهر, ۱۳۹۶

تنظیم صورت وضعیت و تعدیل و صورتمجالس پروژه های عمرانی

تنظیم صورت وضعیت و تعدیل و صورتمجالس پروژه های عمرانی

تنظیم برآورد اولیه تنظیم پیشنهاد قیمت تنظیم صورت مجالس کارگاهی تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی تنظیم صورت وضعیت تعدیل و مابه التفاوت مصالح کلیه پروژه های ...

ادامه مطلب