اخذ نمایندگی بیمه ملت

سپاس و ستایش کردگاری را سزاست که توفیق را رفیق طریق ساخت، تا ترنم و تنغّم خدمت به خلق، میسّر گردد.

در زمانی که اهداف کشور بزرگ ایران، ایجاد جامعه ی اقتدار محور است؛ قطعاً صنعت بیمه هم امری مطلوب، جهت تعالی جامعه و ترقی ملت خواهد بود.
در این راستا: با اخذ نمایندگی جنرال از شرکت معزز و توانمند بیمه ملت، مفتخریم، استوار و پایدار، با شعار مشتری مداری، ارایه خدمات ممتاز و شاخص را با محور قرار دادن سیاست های کلان بیمه ای و راهکارهای مناسب در زمینه ی انتقال دانش بیمه، جهت گسترش، تحکیم و تعمیم همکاری های اقتصادی، صنعتی، خدماتی، مهندسی، پزشکی و … در حوزه بیمه، به طور شایسته اهتمام ورزیم.

بسی خشنود خواهیم شد تا با همکاری، همیاری، هم اندیشی و هم افزایی، جلوه های نوینی از خدمت، التزام، تعهد و مسئولیت توام با فضیلت، انسانیت و قانون گرایی را محقق نماییم و اسوه ای حسنه برای سایر آحاد جامعه باشیم؛ زیرا 

«مایه ی گنج دوستی همه نور است و بار درخت دوستی همه سرور».

امیدواریم با ارائه خدمات نوین بیمه ای به عموم جامعه، خاصّه جامعه زحمتکش و فعال مهندسی، توام با تخصیص تخفیفات ویژه، قدردان زحمات این قشر فرهیخته باشیم.

 

بیمه ملت

نمایندگی شهبازی

  کد ۳۴۵۰

0